مفاهیم و فرمول های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق و برخی مبانی ریاضی مربوط به این مباحث به صورت جمع بندی شده و خلاصه در چند صفحه برای استفاده پژوهشگران در لینک زیر در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. این صفحات به دو زبان فارسی و انگلیسی موجود می باشند.

The concepts and formulas of machine learning and deep learning and some of the mathematical foundations related to these topics are summarized in a few pages for use by researchers at the link below available to you dears. These pages are available in both Persian and English.