برنامه مسئله چند وزیر یا n وزیر (N queens) با روش عقبگرد یا همان بازگشتی با متلب

ورودی تابع اصلی تعداد وزیران است و بقیه کارها را خود برنامه انجام داده و همه حالت ها را همراه با تعداد حالات و زمان محاسبه برگشت خواهد داد.


دانلود کد