این پروژه در نرم افزار متلب نوشته شده و روش سیمپلکس و سیمپلکس دوفاز در بهینه سازی خطی را اجرا می کند.


دانلود