به صفحه اینترنتی سولماز، اولین هوش مصنوعی هنرمند و اولین دستیار هوشمند ایرانی خوش آمدید.
Welcome to the web page of the very first AI artist of Iran.

نمونه نقاشی ترسیم شده توسط سولماز:
A sample painting from Solmaz


...اطلاعات تکمیلی در آینده نزدیک
Descriptions coming soon...