میتوانید از منو سمت چپ، از طریق تلگرام نیز برای بنده پیام بگذارید.

Send real-time message to me via Telegram link in sidebar


ایمیل Email:

Saber.Malekzadeh [at] sru.ac.ir

شماره تلفن Phone Number:

 +98 - 914 22 32 172

از طریق فرم زیر نیز می توانید با من تماس بگیرید:

Send me messages via form: