همین:

60000 مقدار زمان شمارش معکوس هست که من به 60000 میلی ثانیه یا همون 1 دقیقه تنظیم کردم. 1000 هم زمان تکرار تیک ها هست.

final CountDownTimer cd = new CountDownTimer(60000,1000) {

            @Override

            public void onTick(long millisUntilFinished) {

                TextView tx = (TextView)findViewById(R.id.textView);

                tx.setText(String.valueOf(millisUntilFinished));

            }


            @Override

            public void onFinish() {


            }

        };

        cd.start();