در هنگام ایجاد یک پروژه جدید در زمان انتخاب نوع صفحه نمایش بر روی Full Screen کلیک کنید تا صفحه ای تمام صفحه انتخاب شود. سپس در داخل بخش کد برنامه پس از سطر

setContentView(R.layout.activity_main_activity3);

در تابع OnCreate کد زیر را وارد کنید. این کد باعث می شود... این صفحه به مدت 5 ثانیه نمایش داده شده و سپس به صفحه MainActivity ( که میتوانید بنابه اسم صفحه ای که ایجاد کرده اید، نام آن را عوض کنید) خواهد رفت.

Thread loading = new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    sleep(5000);
                    Intent main = new Intent(MainActivity3.this, MainActivity.class);
                    startActivity(main);
                }

                catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }

                finally {
                    finish();
                }
            }
        };

        loading.start();