در این روش با استفاده از ماتریس معکوس به حل پروژه می پردازیم. این پروژه با نرم افزار متلب نوشته شده است.


دانلود